نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلبی تلفن ثابت تلفن همراه نام مدرسه شرکت در آزمون به صورت
علیرضاآخوندی4421324027689138035372521799162599468شهید برازنده مقدمغیرحضوری
مائدهاحمد آبادی4449756029688119025322200379144894456شهید مهدی هندویانآنلاین
امیرحسینادریسی4421222755703348235382050829019218004برازنده مقدمغیرحضوری
رومینااسدزاده44212303755643601382807199164313772حضرت مجبتیآنلاین
فروزاناسلامی مهدی آبادی44212136246136035372235159134559282رادمنشحضوری
رقیهاسماعیلی44212286996995017382460319366569478حضرت ابوالفضل۳آنلاین
مرتضیاسماعیلی22835165116900551528574169178692304راغبحضوری
ارشیااعتصامی44213575454034024382435669135388696سید محمد حسینیآنلاین
زینباقایی بنادکوکی44212602079901570213372314349901570213دبیرستان خلیلیآنلاین
مهدیهامینی44214601176881846362352539133517968نمونه دولتی رادمنشحضوری
فاطمهانتظاری44213238536937969362463129907695676دبیرستان مشکوةآنلاین
محمدبابایی4421339377695667535352262529927501130نمونه درخشنده صرافحضوری
يگانهباغشاهی4421325813522863835372627479212735283ریحانه النبیغیرحضوری
فاطمهباقریان4421273996688151168815119133740997خلیلیآنلاین
آیدابرزگر4421244481646566935383351809939468009ابوالفضل 3حضوری
حجت اللهبقال تفتی4421209376691488262163729932846332کیخسرویحضوری
محمدعلیبمانی44211877396999989372170729135265972مومنینآنلاین
سیناپارسائیان44212982816899633372585399131589810نمونه درشخنده صرافحضوری
مهدیهپرخند4421263079672499852388619135182256دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)حضوری
یگانهپهلوانیان44211384876881333382588639134549636حکیمزادهغیرحضوری
حسام الدینپورصدوقی4421296368696214235382128239105863515شاهد جعفری نعیمیحضوری
فاطمه ساداتپورنجفی01505546646709257352484289103835662خلیلیآنلاین
پوریاتقی نژادیزد4421031437705316235352587499134609014حسین اولیاآنلاین
امیدتقیان عمانی4421160881933832182435382162029338321824صاحب الزمانغیرحضوری
شمیمجعفری44213076022480352371699135361944ریحانه النبیحضوری
مطهرهجعفری44212218136710421362477829930029019مشکاتآنلاین
عمادجلیلیان4421304654705791535352514229021512019دبیرستان برازنده مقدمحضوری
محمدحسین جوزمیجوزمی4421196134700878935383002059135036512دبیرستان مارکارآنلاین
ثناجوکار4421919391442191939135372021559135233830ریحانه النبیآنلاین
محمد حسینچرخکاریان44212323197023099352363029228044167نمونه فرهنگ رسولیانحضوری
بهارهحاتم پور4450114833691681535383327649130536141دبیرستان دخترانه حضرت ابوالفضلحضوری
عارفهحاجی حسینی446016270970008913538283164913454258ریحانه النبیآنلاین
هستیحافظی فرد44211989516897062382025459901618046امام حسینحضوری
سحرحسانی خبر31402323657033670362959669135024308مشکوهحضوری
فاطمه ساداتحسینی44213590846949111993469170237249170شاهد شهید حیدریحضوری
راضیهحسینی ابراهیمی44700373386909892384145469162171056فارغ التحصیلحضوری
بهارهحیدری44213188179922749209382582419922749209دبیرستاه مشکوهحضوری
محمد امینحیدری442121757369970973535248456916215946117شهریورآنلاین
زینبخالق دادی4421106240688300635382440999135364262آزادحضوری
امیر محمدخسرومنش4421301582670920135382035319130029641نمونه درخشنده صراف یزدآنلاین
النازخوانین زاده4421421332699498983409439925673216امام حسن مجتبیحضوری
غزلدهقان بنادکی4421262889442126288935382554039913810157مشکوةآنلاین
دانیالدهقان دهنوی4421265187437731009134607841کیخسرویآنلاین
الههدهقان نجم آبادی4421300217442130021799310296939931029693دبیرستان صغری ناظم پورغیرحضوری
آرزودهقان نیری4421291481695528235373317409909633281شاهد شهید حیدریآنلاین
محمد رضادهقان نیری4421218251437746335382116179337533547علی اکبرحضوری
ساجدهدورانی یزدی44212602906726518353048949136078554خلیلیحضوری
انسیهرحمانی44213696246956915352314319136716358شاهد شهید حیدریحضوری
فاطمهرحمانی پور4421228389695597982854879135234066حضرت ابوالفضلغیرحضوری
امیررضارستمی2400331170240033117035382093449903660674درخشنده صرافآنلاین
 نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلبی تلفن ثابت تلفن همراه نام مدرسه شرکت در آزمون به صورت