ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید سال (۴۰۰، ۴۰۱)

ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید سال (1400-1401)

دانش آموزان که امسال برای ورود به مدرسه علوم و معارف اسلامی بابل اقدام کردند با حضور به همراه خانواده محترمشان مراحل ثبت نام را انجام دادند