برگزاری مصاحبه دانش آموازان ورودی پایه هفتم و دهم

برگزاری مصاحبه دانش آموازان ورودی پایه هفتم و دهم

با توجه به نحوه پذیرش دانش آموز در مدارس صدرا فرآیند مصاحبه دانش آموزان متقاضی با حضور اساتید مجرب وخبره این امر برگزار گردید