پشت نویسی ماشین صلواتی

پشت نویسی ماشین صلواتی

تهیه شابلون بر روی بنرهای باطله، جهت طرح های پشت نویسی ماشین و توزیع آن ها در سطح شهرستان برای هیئات مذهبی و گروه های جهادی
همچنین پشت نویسی شعائر حسینی بر روی ماشین ها در دهه اول محرم