مدارس صدرا

استان
شهرستان
جنسیت
مقطع
دوره
سایت مدرسه
آذربایجان شرقی
آذرشهر
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
آذربایجان شرقی
بناب
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
آذربایجان شرقی
بناب
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
آذربایجان شرقی
تبریز
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
آذربایجان شرقی
تبریز
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
آذربایجان شرقی
مرند
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
آذربایجان غربی
ارومیه
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اردبیل
اردبیل
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اردبیل
مشگین شهر
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
اصفهان
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
خوانسار
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
خوانسار
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
زرین شهر
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
زرین شهر
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
زرین شهر
دخترانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
زرین شهر
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
شهرضا
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
شهرضا
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
نجف آباد
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
نجف آباد
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
اصفهان
کاشان
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
نظراباد
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
هشتگرد
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
کرج
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
البرز
کرج
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
ایلام
ایلام
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
ایلام
دره شهر
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
بوشهر
دلوار
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
بوشهر
کنگان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
بوشهر
کنگان
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
تهران
ورامین
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختیاری
بروجن
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختیاری
بروجن
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختیاری
فارسان
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختیاری
فارسان
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
چهارمحال وبختیاری
فارسان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان جنوبی
بیرجند
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان جنوبی
بیرجند
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان جنوبی
طبس
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان جنوبی
نهبندان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان رضوی
سبزوار
پسرانه
ابتدایی
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان رضوی
قوچان
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان رضوی
مشهد
پسرانه
ابتدایی
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان رضوی
مشهد
پسرانه
ابتدایی
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان رضوی
مشهد
پسرانه
ابتدایی
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان رضوی
نیشابور
پسرانه
ابتدایی
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان شمالی
اسفراین
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان شمالی
بجنورد
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان شمالی
بجنورد
دخترانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان شمالی
بجنورد
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خراسان شمالی
مانه و سملقان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
آبادان
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
آبادان
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اندیمشک
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اندیمشک
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اندیمشک
دخترانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اندیمشک
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اندیکا
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اندیکا
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اهواز
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
اهواز
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
بندر امام خمینی
دخترانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
بندر امام خمینی
دخترانه
ابتدایی
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
بندر ماهشهر
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
بهبهان
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
بهبهان
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
دزفول
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
دزفول
دخترانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
شوش
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
شوش
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
شوشتر
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
شوشتر
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
لالی
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
مسجدسلیمان
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
مسجدسلیمان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
مسجدسلیمان
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
هندیجان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
خوزستان
هندیجان
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
زنجان
زنجان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
سمنان
شاهرود
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
استهبان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
استهبان
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
بوانات
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
بوانات
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
شیراز
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
شیراز
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
فسا
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
فسا
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
لارستان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
لارستان
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
فارس
مروددشت
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
قزوین
قزوین
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
قزوین
قزوین
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
قم
جعفریه
دخترانه
ابتدایی
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
قم
قم
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
قم
قم
پسرانه
ابتدایی
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
قم
قم
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
قم
قم (عطاران)
دخترانه
ابتدایی
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
قم
قم (نور)
دخترانه
ابتدایی
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
گلستان
گرگان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
گلستان
گرگان
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
گیلان
تالش
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
گیلان
رشت
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
لرستان
بروجرد
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
لرستان
پلدختر
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
لرستان
خرم آباد
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
لرستان
دلفان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
لرستان
کوهدشت
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مازندران
بابل
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مازندران
بابل
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مازندران
چالوس
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مازندران
چالوس
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مازندران
ساری
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزی
اراک
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزی
اراک
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزی
خمین
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزی
خمین
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزی
ساوه
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
مرکزی
محلات
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
هرمزگان
بندرعباس
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
هرمزگان
بندرعباس
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
هرمزگان
رودان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
هرمزگان
رودان
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
هرمزگان
میناب
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
همدان
ملایر
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کردستان
بیجار
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کردستان
بیجار
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کردستان
قروه
پسرانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کردستان
قروه
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
بم
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
بم
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
جیرفت
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
جیرفت
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
رفسنجان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
زرند
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
سیرجان
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
منوجان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
کرمان
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمان
کهنوج
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
اسلام آباد غرب
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
سنقر و کلیایی
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
سنقر و کلیایی
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
سنقر و کلیایی
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
هرسین
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
کرمانشاه
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
کرمانشاه
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کرمانشاه
کنگاور
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کهگیلویه وبویراحمد
بهمئی
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کهگیلویه وبویراحمد
دهدشت
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کهگیلویه وبویراحمد
سی سخت
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
کهگیلویه وبویراحمد
گچساران
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
ابرکوه
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
ابرکوه
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
بافق
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
بافق
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
خاتم
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
مهریز
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
مهریز
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
مهریز
دخترانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
مهریز
دخترانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
یزد
پسرانه
متوسطه
دوره دوم
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
یزد
دخترانه
متوسطه
دوره اول و دوم
مشاهده صفحه مدرسه
یزد
یزد
پسرانه
متوسطه
دوره اول
مشاهده صفحه مدرسه