چاپ خبر
سازمان مدارس معارف اسلامی دوشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۸
فایل کتب درسی رشته علوم و معارف اسلامی سال تحصیلی 99-98

پایه دهم

آمادگی دفاعی(دهم) 110215 احکام 1(دختران) 110232
احکام 1(پسران) 110226 اخلاق اسلامی(1) 110235
اصول عقاید (1) 110227 انگلیسی (1) 110230
تاریخ اسلام (1) 110233 تفکر و سواد رسانه ای 110225
جامعه شناسی(1) 110220 جغرافیای ایران 110218
ریاضی و آمار(1) 110212 ضمیمه دین و زندگی(1)اهل سنت 110238
عربی، زبان قرآن(1) 110208 علوم و فنون ادبی(1) 110203
علوم و معارف قرآنی(1) 110234 فارسی(1) 110201
منطق 110223 نگارش(1) 110202
کارگاه کارآفرینی و تولید 110224 کتاب کار انگلیسی1 110231

پایه یازدهم

فلسفه 111226 احکام (2) 111227
اخلاق اسلامی(2) 111235 اصول عقاید(2) 111232
اقتصاد 110221 انسان و محیط زیست 111268
انگلیسی(2) 111230 تاریخ اسلام (2) 111233
تحلیل فرهنگی 112223 روان شناسی 111224
ریاضی و آمار 2 111212 علوم و فنون ادبی(2) 111203
علوم و معارف قرآنی (2) 111234 علوم و معارف قرآنی(2) 111208
فارسی(2) 111201 نگارش2 111202
کتاب کارانگلیسی(2) 111231  

پایه دوازدهم

اخلاق اسلامی(3) 112235 اصول عقاید(3) 112227
انگلیسی(3) 112230 تاریخ(3)-ایران در دوره اسلامی 112233
جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران(اجرای آزمایشی) 112242 روش استنباط احکام (احکام 3) 112232
ریاضی و آمار(3) 112212 سلامت و بهداشت 112268
عربی، زبان قرآن3(معارف اسلامی) 112208 علوم و فنون ادبی(3) 112203
علوم و معارف قرآنی(3) 112234 فارسی(3) 112201
فلسفه(2) 112226 مدیریت خانواده و سبک زندگی(دختران) 112240
مدیریت خانواده و سبک زندگی(پسران)-اجرای آزمایشی 112241 نگارش(3) 1122020
کتاب کار انگلیسی3 112231  

کتب فوق برنامه رشته علوم و معارف اسلامی (کتب رشته انسانی)

 
انتهای پیام/.