چاپ خبر
سازمان مدارس معارف اسلامی یکشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۵
دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای اندیمشک
برگزاری جلسه شورای دبیران
دراین جلسه که بادعوت قبلی ازکلیه همکاران صدرابعمل آمدنکات ذیل بحث وتبادل نظرشد.درپایان جلسه نمازجماعت برگزاروپذیرایی بصرف ناهاربعمل آمد.
موضوعات:
امتحانات نوبت اول
ثبت نمرات مستمر
برگزاری کلاسهای تقویتی وجبرانی
معرفی دانش آموزان ضعیف درسی
طرح سوال امتحانی
تصحیح بموقع دراسرع وقت
فرصت اعتراضات به دانش آموزان
انتهای پیام/.