درج مطلب

استلزامات تحقق اهداف سازمان و مدارس

جهت تحقق مأموریتها و اهداف سازمان مدارس و دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا برخی نیازها باید مرتفع گشته، بعضی بسترها فراهم آید و پارهای الزامات محقق شود. مهمترین این استلزامات بدینشرح میباشند:

الف) رفع مهجوریت و مظلومیت رشته در نگاه مدیران، مسئولان و آحاد مردم

ب) تبلیغ و اشاعه رشته به انحاء مختلف در گروههای مختلف و به شیوههای گوناگون

ج) همگرایی و همافزایی تمامی ظرفیتهای معارفی جهت ارتقای رشته و مدارس

د) ایجاد ظرفیتهای قانونی و حقوقی جهت حمایت و پشتیبانی از رشته و مدارس

هـ) ساماندهی منابع انسانی مدارس با اختیار در انتخاب مدیران و مدرسان کیفی

و) حمایت سازمانها و مراکز از مدارس در زمینههای مرتبط (فضاهای آموزشی، زمین و . . .)

ز) اختصاص منابع مادی ـ مالی مکفی جهت تدارک برنامههای قابل اجرا

ح) بهسازی فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی مدارس

ط) توسعه کیفی مدارس، برنامهها و فعالیتها در سایه فناوریهای نوین اطلاعاتی - ارتباطی

ی) تدوین و تألیف کلیه کتب اختصاصی رشته و منابع کمکآموزشی وابسته

ک) تربیت معلم و مدرس اختصاصی رشته علوم و معارف اسلامی

ل) آموزشهای ضمنخدمت اختصاصی مدیران و معلمان رشته و مدارس

م) ساماندهی دانشآموختگان و فارغالتحصیلان رشته و مدارس صدرا

ن) توسعه و ترویج کمی دوره اول متوسطه با فراهم آوردن کلیه شرایط و استانداردها

س) نظارت و ارزیابی هوشمندانه از مدارس و برنامهها در قالب یک فعالیت مستقل و مدون

ع) تدوين الگوي آموزشي – تربيتي مدرسة علوم و معارف اسلامي

ف) ارائة راهكارهاي تقويت تربيت ديني و تدوين دستورالعمل‌هاي مربوطه

 
نقشه
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر