شرح وظایف و ماموریت های سازمان مدارس معارف اسلامی

1- تدوین نظام جامع آموزشی ـ تربیتی و آییننامههای موردنیاز مدارس صدرا

2- تهیه برنامهها، طرحها و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای ارتقای کمیت و کیفیت فعالیتهای تربیتی و آموزشی مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا و ارتقای سطح بهرهوری فعالیتهای مدارس

3- تهیه متون و محتوای دروس مدارس علوم و معارف اسلامی با رویکرد دینی و کارآمدی و بهینه نمودن آن در راستای تأمین نیازهای فکری و اعتقادی دانشآموزان این مدارس با هماهنگی و همکاری مراجع ذیربط بالاخص وزارت آموزش و پرورش

4- تدوین و ارائه راهکارهای مناسب جهت شناسایی نیروهای مؤمن و خلاق با هدف جذب و تربیت آنان در مدارس صدرا

5- برنامهریزی جهت توسعه کمی و کیفی مدارس صدرا در سطح کشور در چارچوب نیازها و ضرورت جامعه و شرایط و اولویتها

6- انجام مطالعات و تحقیقات علمی لازم در زمینه طرحهای آموزشی و تربیتی و امور دانشآموزان

7- تدوین طرحهای مناسب جهت نظارت و ارزیابی نحوه اجرای برنامهها و فعالیتهای مدارس صدرا برای کیفیتبخشی به کلیه امور

8- ایجاد ارتباط قوی با مراکز آموزشی و فرهنگی و شخصیتهای علمی به منظور بهرهگیری از توان علمی آنان در جهت ارتقای کیفی مدارس

9- تعامل و هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش آموزش متوسطه، فرهنگ و معارف اسلامی جهت جذب و تربیت نسل جوان در این عرصه، تدوین برنامههای مربوط به رفع مشکلات فراروی برنامهها و فعالیتهای مدارس صدرا

10- جمعآوری، نگهداری و پردازش اطلاعات مدارس صدرا و تهیه و ارائه گزارشهای ادواری و موردی

11- تعیین سیاستها و خطمشیهای آموزشی مدارس و ایجاد هماهنگی برای اجرای برنامهها در مراکز آموزشی و ارتقای توان اعتقادی، شغلی و تخصصی مدیران، مربیان و همکاران

12- نظارت هوشمندانه و پیوسته بر اجرای برنامههای تربیتی و آموزشی و منابع انسانی

13- تدوین دستورالعمل عزل، نصب و جابجایی مدیران مدارس صدرا با رعایت ضوابط و با همکاری کمیته معارف اسلامی (شورای عالی آموزش و پرورش)

14- برنامهریزی جهت ادامه تحصیل دانش آموختگان مدارس صدرا در سطح آموزش عالی و حوزههای علمیه و ایجاد تفاهمهای لازم در این خصوص با نهادها، مراکز علمی و آموزشی

 
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر