مقالات ویژه مدیران و دبیران
شریفی نسب معاون اجرایی  صدرای کرمانشاه :هدف مشاوره کمک و یاری رساندن به مراجع است تا مهم ترین و شایسته ترین راهها را انتخاب کند و عاقلانه ترین تصمیمات را اتخاذ نماید 

مدیر صدرای ابرکوه: نگرش منفی نسبت به مرگ، معناداری زندگی را با خطر جدی مواجه می سازد

برای پایه‌های دوم و سوم متوسطه دوم


به قلم دکتر عبدالامیر گیلک

برای هر امری،آغاز و ابتدایی متصور است.برای هرپدیده و واقعه ای می توان آغازی را برشمرد.اما آیا برای تربیت ،نیزآغاز و شروعی وجود دارد؟سوال از آغاز تربیت ازجهات مختلفی حایز اهمیت است ،به ویژه از لحاظ روش ها و کاربرد آنها در تربیت.

برخی تولد را ملاک آغاز تربیت کودکان می دانند و گروهی دیگر قایل به آن هستند که تربیت با ازدواج آغاز می گردد و انتخاب همسر سر آغاز این فرایند است.پاره ای دیگر پا رافراتر نهاده و گفته اند که آغاز تربیت را می باید در جریان رشد،تحول و تربیت خود والدین در قبل از ازدواج جستجو نمود.همه این باورها و روی آوردها قابل قبول هستند و هریک گوشه ای از این واقعیت برجسته را نشان می دهند. درکناراین روی آوردها و نگرش ها به آغاز تربیت ،گروه دیگری اعتقاد دارند که تربیت عهدی است دیرین، که به واسطه خلقت و دمیدن روح الهی در کالبد آدمیان و لبیک او به این ندای خدایی معنا و مفهوم می یابد.این اندیشه،باوری زیبا و ناب است که دل وجان تشنه آدمی را سیراب و عقل جستارگر او را ارضا می کند.چرا که اطلاق تربیت به مربی اول یعنی پروردگار جهانیان و شروع این چرخه پر رمز و راز به او، تسلی دهنده و آرام بخش وجود است.

این آغازها را می توان آغازهای بنیادین در فرایند تربیت نامید که کارکردهای و پیامد های خاص خود را بهمراه خواهد داشت. اما در کنار این شروع های بنیادین ،آغازهای دیگری وجود دارند که می توان آنها را نقاط و نکات کلیدی در تربیت ویا سر آغازهای تربیتی نوع دوم نامید.در فرایند رشد و تحول پس از تولد اوقات و لحظه هایی وجود دارد که مداخله ی هوشمندانه والدین ،مربیان و پرورشکاران در آنها می تواند آثارتربیتی ممتاز و خطیری را رقم زند. درواقع اطلاع از این اوقات و موقعیت ها مربیان را در مواجه متناسب با آن مهیا می سازد،به گونه ای که آنها با هشیاری و اطلاع به عمل تربیتی اقدام نمایند و منطبق با شرایط به تصمیم گیری وارد شوند. این گروه از آغازهای تربیتی (نقاط و نکات کلیدی در تربیت )به عدد انسانها ،تفاوتهای فردی و موقعیت های تربیتی بسیار متعدد و متنوع می باشند،این سرآغازها برای هر فرد گوناگون و برای مربی و اقدام کننده تربیتی نیز مختلف و چند گانه است.

آغازهای تربیتی نقطه و نطفه یک اقدام تربیتی و یک عمل نظاممند پرورشی را نشان می دهد.آغازهای تربیتی با عنایت به خصوصیات فرد،موقعیت تربیتی و مهارت های مربیان رنگ و جلوه ای خاص بخود می گیرد،به عبارتی این عناصر نحوه مواجهه و مقابله با آن نقطه و شروع کلیدی را ،توصیف می نمایند. منزلت و اهمیت هریک از این نقاط و سرآغازهای تربیتی بسته به عوامل تاثیر گذار می تواند متغیر باشند.

سرآغازهای تربیتی نوع دوم یعنی همان نقاط و نکات کلیدی در تربیت ،در یک تقسیم بندی کلی می توانند در دو گروه جای گیرند.گروه اول آغازهایی هستند که از پیش طراحی شده یا قابل پیش بینی هستند و لذا قدرت مواجه با آنها برای والدین و مربیان بالاست.اما گروه از این آغازهای قابل پیش بینی و طراحی نمی باشند،درواقع این گروه از آغازها به شکل خودبخودی ،طبیعی و ارتجالی حادث می گردنند و لذا توان مقابله مناسب تربیتی با آنها مستلزم قدرت و مهارت بسیار بالای مربی و والدین است، چرا که در یک لحظه و آن ،باید تصمیم گرفت و عمل تربیتی را به کاربست. کارکردهای گروه اول از نقاط و نکات کلیدی در تربیت ،تااندازه ای معلوم و معین است و درمقابل پیامدهای گروه دوم نامعین است. به عبارتی کارکردهای حاصل از اقدام تربیتی در آغازهای گروه دوم به موقعیت و شرایط تربیتی آن اوقات بستگی دارد.سرآغازهای تربیتی گروه دوم از کیفیت و پیچیدگی خاصی برخوردارند و بدین سبب نیازمند آمادگی همه جانبه والدین و مربیان برای پاسخگویی و مقابله هوشمندانه است. در صورتی که توان و مهارت معلم و مربی برای مواجه مناسب تربیتی در آن اوقات بالا باشد،می توان از این سرآغازهای برای ارتقا و پیشبرد شخصیت فرد متربی مدد گرفت و در غیر این صورت آن لحظه و موقعیت به ضد تربیت بدل خواهد

گشت. پس برای دنبال نمودن یک فرایند تربیتی سالم و حساب شده ،والدین ،مربیان و تمامی پرورشکاران باید توانایی و مهارت های خود را افزایش داده و نسبت به اوقات و آغازهای تربیتی هشیار شوند.اطلاع از موقعیتی که می تواند عامل تربیتی مناسبی باشد،والدین و مربیان را مهیا ورود به این عرصه می نماید.هنگامی که مربی از اوقات کلیدی و سرآغازهای ناسب تربیتی آگاه باشد،می تواند مقدمات رفتار مناسب تربیتی را فراهم آورد.

تعدادی از موقعیت ها و اوقات کلیدی در تربیت (سرآغازهای تربیتی )در این بخش ارائه خواهد شد . به امید آنکه مربیان و معلمان را در مواجه تواناترسازد.آغازهای تربیتی را در یابید و آغازگر خوبی برای تربیت باشید.

 
 
 
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر