منوی سمت راست
زمان برگزاري آزمون هاي آزمايشي

روز برگزاري آزمون

تاريخ

مجري برگزار آزمون

محل برگزاري آزمون

مرحله اول

جمعه

30/7/89

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

مرحله دوم

جمعه

28/8/89

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

مرحله سوم

جمعه

26/9/89

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

مرحله چهارم

پنج شنبه

21/11/89

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

مرحله پنجم

جمعه

20/12/89

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

مرحله ششم

جمعه

19/1/90

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

جامع 1

جمعه

23/2/90

سازمان سنجش كشور

حوزه هاي اعلام شده از سوي سازمان سنجش

جامع 2

جمعه

20/30/90

سازمان سنجش كشور

حوزه هاي اعلام شده از سوي سازمان سنجش

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر