منوی سمت راست
زمان برگزاري آزمون هاي آزمايشي

روز برگزاري آزمون

تاريخ

مجري برگزار آزمون

محل برگزاري آزمون

مرحله اول

جمعه

30/7/89

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

مرحله دوم

جمعه

28/8/89

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

مرحله سوم

جمعه

26/9/89

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

مرحله چهارم

پنج شنبه

21/11/89

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

مرحله پنجم

جمعه

20/12/89

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

مرحله ششم

جمعه

19/1/90

موسسه علمي آزمون يار

محل دبيرستانهاي صدرا

جامع 1

جمعه

23/2/90

سازمان سنجش كشور

حوزه هاي اعلام شده از سوي سازمان سنجش

جامع 2

جمعه

20/30/90

سازمان سنجش كشور

حوزه هاي اعلام شده از سوي سازمان سنجش

حدیث
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر