برنامه ها و فعالیت های برجسته

نمايي كلي از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي برجسته

اقامه نماز جماعت در کلیه مدارس صدرا

فریضه نماز و اقامه آن بصورت جماعت در کلیه مدارس صدرای سراسر کشور بسیار جدّی قلمداد شده و نسبت به برپایی باشکوه آن اهتمام ویژهای مبذول میگردد. اقامه نماز جماعت با حضور کلیه مدیران، همکاران و دانشآموزان اقامه میشود. همچنین با اعزام روحانیون معزز از ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها، این نمازها با شرایط بهتری برگزار میشوند. نسبت به بهسازی و زیباسازی نمازخانهها اقدام شده است که در ادامهی فعالیتها باید نسبت به فضاها و بهینهسازی آنها توجه بیشتری صورت پذیرد.

 

اهتمام جدی به عفاف و حجاب دانشآموزان

عفاف و حجاب و صیانت از این ارزش والای اسلامی سرلوحهی فعالیتهای مدارس است. تمامی دانشآموزان نسبت به رعایت این مهم توصیه شده و مراعات آن در همهحال مورد توجه و تشویق قرار گرفته است. ذکر این نکته ضروریست که پذیرش دانش‌آموزان طی فرایند آزمون و مصاحبه انجام میگیرد که در کلیه این مراحل دانشآموزان و خانوادهها از نظر رعایت حجاب مورد توجه قرار میگیرند.

 

گفتمانهای درونمدرسهای

از جمله فعالیتهای پیوسته و ثمربخش مدارس صدرا، گفتمانهای درونمدرسهای است. موضوعات و مباحث این جلسات متناسب با مسایل روز و شرایط سیاسی ـ اجتماعی انتخاب شده و بدانها پرداخته میشود. مباحث اعتقادی، دینی، سیاسی، اجتماعی و تربیتی جزو محوریترین موضوعات میباشند. با دعوت از صاحبنظران و کارشناسان خبره نسبت به آموزش مباحث مهم و رفع شبهات و تقویت بنیه اعتقادی و شخصیتی دانشآموزان اقدام میگردد.

 

اردوهای دانشآموزی

اردوهای دانشآموزی از جمله فعالیتهای مورد علاقه دانشآموزان است که کارکردهای تربیتی، اجتماعی و شخصیتی فراوانی بهمراه دارد. این اردوها در دو سطح دروناستانی و بروناستانی برگزار میشود. اردوهای دروناستانی شامل اردوهای دورن شهرستان محل تحصیل دانشآموزان و شهرهای دیگر استان است. اردوهای بروناستانی با تأکید بر جنبههای زیارتی و معنوی آنها دنبال میشوند. بیشترین جمع اردوهای بروناستانی با محوریت زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا علیهالسلام در مشهد مقدس پیگیری شده است.

 

فعالیتهای پرورشی مدارس

اولین نکته در این باب این است که به دلیل پایین بودن نُرم دانشآموزی در مدارس صدرا از طریق طرح ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، نیروی پرورشی با ساعات کمی به مدارس اختصاص مییابند (آموزش و پرورش در تأمین نیروی انسانی مدارس در بخش اختصاصی دبیران و مدرسان نهایت همراهی و همکاری را دارند) ولی مدارس صدرا در کلیه کشور از برنامهها و فعالیتهای پرورشی متنوع و متعددی استفاده میکنند. این فعالیتها در حوزههای مسابقات، نمایشگاهها و . . .  دنبال میشود. همچنین از سوی سازمان مدارس بعنوان ستاد مدارس نیز مسابقاتی بشکل متمرکز طراحی و اجرا میشوند، مسابقات فرهنگی ـ تربیتی  که بیشتر در ایام محرم و ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برگزار میشود، از این جمله میباشند.

 

همکاری در تألیف کتب درسی

از ابتدای شکلگیری سازمان مدارس و دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی، همکاری و هماهنگی نزدیکی بین این مجموعه و سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی آموزش و پرورش وجود داشته است. این همکاری بالاخص در زمینه کتب تخصصی رشته علوم و معارف اسلامی دنبال شده است. پس از گذشت سالها همکاری در این زمینه، در سالجاری این کتب کددار و شناسنامهدار گردیده و در مجموعه کتب درسی و استاندارد وزارت قرار گرفتهاند.

 

بازدیدها و نظارتهای استانی

فرایند طراحی، ابلاغ و اجرای برنامهها در مدارس با حلقهی ارزشیابی کامل میگردد. در میان فعالیتها، بازدید و نظارت از جمله امور با اهمیتی است که همچون میزان عمل كرده و فعالیتها را رصد مینماید. بازدید و نظارتهای استانی در قالب گروههای دو یا چند نفره در طول سال تحصیلی دنبال شده و کلیه مدارس صدرا تحت پوشش قرار مي‌گيرند. این فعالیت پیامدهای بسیاری بهمراه دارد علاوهبر انس و الفت یاران معارفی، اطلاع از کمیت و کیفیت اجرای برنامهها، دستیابی و آگاهی از نقاط ضعف و قوت برنامهها نیز جزو این کارکردهاست. در سال تحصیلی 95-94 بیش از پنجاه سفر استانی صورت گرفته که در اغلب آنها دیدار با مسئولین ذیربط نیز گنجانده شده است.

 

 

همایش مدیران مدارس صدرا

هر ساله همایش مدیران صدرا با هدف دیدار و گفتگو، تبادل تجربه و ارزیابی برنامهها صورت میگیرد. در سالهای گذشته این نشست بصورت متمرکز در جوار مرقد مطهر علی ابن موسی الرضا علیهالسلام برگزار میگردید اما در دو سال اخیر این نشستها بشکل قطبی-  منطقهای برپا شد. بدین منوال که ترکیبی از استانهای همجوار در یک قطب گردهم آمده و راجع به امور مرتبط به بحث و تبادلنظر میپردازند. سه قطب همایش در سال گذشته در شهرهای یزد، شهرکرد و تهران تشکیل گردید. در این نشستها علاوهبر بررسی مسایل جاری از کارشناسان خبره برای تحلیل مسایل جهان اسلام استفاده شده و همچنین کارگاههای آموزشی نیز ضمیمه آنها میگردد. برگزاري همايش ملي در صورت تأمين مالي، هر سال در اولويت برنامه‌ها قرار دارد.

 

مسابقات متمرکز پرورشی

از جمله فعالیتهای مورد توجه مدارس و دانشآموزان، برپایی مسابقات پرورشی ـ فرهنگی در قالب مسابقات متمرکز کشوری است. هر ساله و براساس برنامه از پیش تعیین شده دو یا سه مسابقه فرهنگی با هدف گرامیداشت ایاما... و شعائر دینی طراحی و اجرا میگردد. در سال تحصیلی 95-94 دو مسابقه با عناوین "اشک روان" به مناسبت ایام محرمالحرام و فجر 36 به منظور پاسداشت دهه فجر انقلاب اسلامی بصورت کشوری اجرا گردید. این مسابقات مکمل برنامهها و مسابقاتی است که در استانها و مدارس اجرا میشود.

 

تقویت فرهنگ حفظ قرآنکریم

اهتمام به قرآنکریم و حضور جدی آموزهها و تعالیم و علوم قرآنی در برنامهها در همهحال مورد توجه سازمان مدارس و دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی بوده است. از جمله فعالیتهای سازمان در این راستا شناسایی حافظان قرآنکریم در مدارس بوده که در سطوح مختلف طبقهبندی شده و طی مراحلی از حافظان کل قرآنکریم تجلیل بعمل آمده است. بر اساس تفاهمنامة متبادله با سازمان دارالقرآنالکریم سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به ارتقای کمی و کیفی حافظان قرآنکریم در مدارس اهتمام جدي صورت مي‌پذيرد.

 

ساماندهی نیروی انسانی مدارس

ساماندهی نیروی انسانی مدارس از جمله فعالیتهای بسیار با اهمیت و راهبردی است، بدینمعنا که اگر امکان جذب نیروی آموزشی، پرورشی و . . . مناسب برای مدارس (بازگشایی مدارس) فراهم نیاید، کلیت برنامههای آموزشی و پرورشی مدارس خدشهدار میگردد. لذا از زمان تأسیس و راهاندازی مدارس، ارتباط نزدیکی با وزارت آموزش و پرورش در این خصوص ایجاد شده و هر ساله تلاش میگردد با جذب منابع انسانی کارآمد و با تجربه نسبت به کیفیت رشد مدارس صدرا اقدام و اهتمام شود. نکته اساسی آن است که تاکنون مجوز انتخاب نیروی انسانی موردنیاز برای مدارس صدرا به سازمان داده نشده و این نیروها براساس طرح ساماندهی آموزش و پرورش به مدارس اختصاص مییابند و مدیران در این انتخاب نقشی ندارند. چنانچه امکان انتخابگری منابع انسانی همچون مدارس شاهد در اختیار سازمان و مدارس قرار میگیرد، مجال بهرهگیری از نیروی انسانی با تجربه و باکیفیت فراهم میشود.

 

برگزاری جلسات ذکر، ادعیهخوانی، زیارات و . . .

جلسات متعدد و متنوعی در مدارس صدرا شکل میگیرند که هر یک تبعات و پیامدهای خاص خود را بهمراه دارند. جلسات ادعیهخوانی، زیارت و توسل از جمله جلساتی است که بشکل مستمر در مدارس اجرا میگردد. این جلسات مورد اقبال دانش‌آموزان بوده و بیشترین حجم فعالیتها و کارهای این جلسات نیز بعهدهی دانشآموزان است، این جلسات در ایامی از سال با شکوه و عظمت بیشتری برپا میگردد.

 

سامانه تجمیع اطلاعات و وبسایت سازمان

در کنار فعالیتهای آموزشی ـ پرورشی مدارس نسبت به برنامههای فناورانه نیز توجه شده است در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان چند حرکت و فعالیت اساسی را دنبال کرده است، سامانه تجمیع اطلاعات سازمان، سامانهایست که امکان ارتباطات گسترده و متنوع مدارس با سازمان را فراهم میکند. همچنین این سامانه میتواند گزارشهای مختلف آموزشی و آماری را در اختیار مدیران و مسئولین قرار دهد. نرمافزار آموزیار که یک نرمافزار آموزشی است در کنار نرمافزارهای دیگر مجال کار آموزشی دقیق و حسابشده را فراهم کرده است. در کنار این مجموعه وبسایت سازمان تابلوی تمامنمایی برای انعکاس اخبار و فعالیتهای مدارس و سازمان است. در این وبسایت همچنین خدمات آموزشی، پرورشی و مشاورهای نیز ارائه میگردد. واحد فناوری سازمان مسئولیت پشتیبانی از شبکههای رایانهای مدارس و وبسایتهای دبیرستانهای صدرا را بعهده دارد.

 

کارگاههای آموزشی، مشاورهای و رایانهای

موضوع ارتقای آموزشهای مدیران مدارس همیشه موردنظر بوده است. بهرهگیری از کارگاههای آموزشی برای دستیابی به این هدف مثمرثمر میباشد. لذا برپایی این کارگاهها طی سالهای گذشته بطور جدی دنبال شده است. کارگاه آموزشی "آشنایی با سامانه تجمیع اطلاعات"، "نرمافزار آموزیار" و "وبسایت سازمان" در بخش فناوری، کارگاه آموزشی "مشاوره تحصیلی"، "آموزش شیوههای صحیح درس خواندن، مهارتهای تست زنی و مدیریت زمان در جلسه آزمون" در بخش آموزشی دنبال شده است. همچنین با استفاده از مجال گردهمآیی مدیران مدارس از کارگاههای آموزشی "تحلیل مسایل روز و اوضاع سیاسی-  اجتماعی ایران و جهان و رصد بیداری اسلامی در دنیا نیز بهره گرفتیم.

 

تفاهم با مراکز علمی ـ آموزشی و مؤسسات

بهرهگیری از ظرفیتهای درون و برونسازمانی جزو راهبردهای اصلی در سازمان است. بدینمنظور با شناسایی مراکز و مؤسساتی که دارای مأموریتها و وظایف همسو با مدارس میباشند، کار آغاز گردیده و در ادامه نسبت به برپایی جلسات و انعقاد تفاهمنامه با آنها اقدام شده است. در این تفاهمها همگرایی و همافزایی ظرفیتها و نیروها حایز اهمیت است. در درونمجموعه و خانواده بزرگ سازمان تبلیغات اسلامی دارالقرآنالکریم   ، انتشارات سوره مهر و بهرهگیری از ظرفیت تبلیغی و اطلاعرسانی تبیان مورد توجه بوده است. در خصوص مراکز و مؤسسات برون سازمانی، دانشگاه جامع رضوی، دانشکده علوم حدیث شهرری، دانشگاه امام علی علیهالسلام اهواز اقدام عملی صورت گرفته است.

 

کمیته معارف شورای عالی آموزش و پرورش

یکی از توفیقات سازمان مدارس معارف اسلامی در سال تحصیلی 95-94 راهاندازی کمیته معارف اسلامی در شورای عالی آموزش و پرورش است. این کمیته که به همت دبیرکل محترم شورای عالی آموزش و پرورش و پیگیری سازمان ایجاد گردید، تنها کمیتهایست که برای یک رشتهی تحصیلی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش (شورای عالی) شکل گرفته است. این امتیاز منحصربفرد مجال فراخوانی و گردهم آمدن اندیشمندان و تصمیمسازان عرصهی معارف اسلامی را از یکسو و اتخاذ سیاستها و راهبردهای اساسی را از سوی دیگر فراهم میکند. این کمیته مجرای اصلی برای تدوین سیاستها و عزل و نصب مدیران مدارس صدرا میباشد که سازمان مدارس معارف اسلامی، نماینده این کمیته در چرخۀ عزل و نصب مدیران قلمداد میشود.

 

تولیدات و فرآوردههای آموزشی، فرهنگی و پرورشی

مهمترین و در عینحال کلیدیترین دستاورد و خروجی مدارس صدرا را باید دانشآموختگان و فارغالتحصیلان آن دانست. این گروه جزو تربیت یافتگان نظام قرآنی و معارفی و تربیت اسلامی هستند. این گروه علاوهبر ویژگیهای ممتاز تربیتی، اخلاقی و اعتقادی جزو دانشآموختگان برجسته به لحاظ آموزشی و علمی نیز میباشند که حضور آنها در مراکز علمی ـ آموزشی و حوزه‌های علمیه با خیر و برکت همراه بوده و مشاهدات و گزارشات، حکایت از آن دارد که این گروه با حضور خود آثار مثبت و مبارکی را برای مجموعههای خود بهمراه دارند. این رسالت یعنی تربیت دانشآموزان طراز اسلام، انقلاب و ولایت همیشه مورد توجه مسئولین سازمان بوده است. در کنار این دستاورد مهم و اساسی، سازمان محصولات و تولیدات دیگری نیز داشته است.

1. کتاب "مطالعه موفق" شامل روشهای صحیح مطالعه، تندخوانی و تستزنی و آمادگی شرکت در کنکور

2. کتاب "سبک زندگی" برگرفته از فرمایشات رهبر معظم انقلاب (از این کتاب مسابقهای متمرکز برگزار گردید.)

3. کتاب "زلال معرفت" مجموعه ادعیه و اذکار رایج و پرکاربرد برای دانشآموزان معارفی

4. جزوه "بربلندای فرهیختگی" مجموعهای جهت معرفی رشته علوم و معارف اسلامی

5. پوستر "بودجه بندی آزمونهای آزمایش سال چهارم مدارس معارف اسلامی صدرا"

6. تولید لوحهای فشرده مشاوره تحصیلی برای پایههای سوم، چهارم و دوم متوسطه

7. تولید فیلمهای آموزشی (آموزش مجازی) کتب اختصاصی رشته علوم و معارف اسلامی و کتب فوق برنامه رشته معارف اسلامی که در کنکور سراسری نقش کلیدی دارند، با بهرهگیری از اساتید برجسته و خبره. این تولیدات در سطح مدارس توزیع شده و مورد استفاده دانشآموزان قرار میگیرند.

 

اردوی آموزشی تعطیلات پایان سال

دانشآموزان پیشدانشگاهی از هر مجالی برای آمادگی و حضور در کنکور استفاده میکنند. ایام تعطیلات پایان سال (نوروز) فرصت طلایی و مناسبی است که دانشآموزان از آن بهره گیرند. سازمان مدارس از سالهای پیش برنامهای تحت عنوان اردوی آموزشی نوروز که قبلاً آنرا "اعتکاف آموزشی" مینامیدند، طراحی و به اجرا گذاشته است. این اردو مورد استقبال دانشآموزان و خانوادهها میباشد. با فراخوانی مدرسان و اساتید با تجربه و متبحّر و با حضور آنان در مدرسه نسبت به آمادگی دانشآموزان برای موفقیت در آزمون سراسری اقدام شده است.

 

برنامههای آموزشی سال سوم

با توجه به اهمیت امتحانات نهایی، پایه و اساس برنامهریزی برای این موضوع در نظر گرفته شده است که از جمله برنامههای در نظر گرفته شده عبارتند از:

1) ارائه برنامه مطالعاتی جهت آموزش نحوهی برنامهریزی درسی از مهرماه به ویژه در ایام نوروز

2) ارائه روشهای صحیح درس خواندن و نحوهی مرور مطالب خوانده شده

3) تهیه جزوات کمک آموزشی برای افزایش میزان آمادگی دانشآموزان در امتحانات نهایی به ویژه در دروس تفسیر قرآن، اخلاق اسلامی، ریاضی سال سوم که معمولاً با مشکل روبرو هستند.

4) حضور در کلاسهای سال سوم مدارس و ارائه مشاوره گروهی

5) ارائه مشاوره تلفنی و اینترنتی به دانشآموزان و اولیای آنها

برنامههای آموزشی سال چهارم

با توجه به سفارش حضرت امام(ره) در مورد اهمیت دانشگاه که فرمودند:

"اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح شود، دانشگاه مبدأ همه تحولات است."

و همچنین فرمایش بسیار مهم و مدبرانه مقام معظم رهبری که فرمودند:  دانشگاه ضربانسنج حیات ملی جامعه است، عزم خود را برای ورود دانشآموزان متدین و انقلابی مدارس صدرا در دانشگاههای برتر کشور به کار گرفته و برنامههای مختص در این زمینه در نظر گرفته شد که عبارتند از:

1. تهیه لوح فشرده آموزشی ویژهی دروس فوقبرنامه رشتهی معارف اسلامی که در کنکور سراسری نقش مهمی در موفقیت دانشآموزان دارد از جمله: درس ادبیات اختصاصی چهارم، آرایههای ادبی، اقتصاد.

2. تهیه لوح فشرده آموزشی در دروس کلیدی کنکور سراسری از جمله: درس زبان انگلیسی، زبان فارسی 3

3. تهیه کتب کمکآموزشی موردنیاز مدارس با هدف استفادۀ دانشآموزان،  به ویژه در مناطق محروم

4. تهیه لوح فشرده مشاوره با محور اهمیت کنکور، روشهای صحیح درس خواندن، مهارتهای تستزنی

5. حضور در مدارس و مشاوره گروهی ویژه دانشآموزان، با محوریت برنامههای آموزشی با تاکید بر اهمیت اجتماعی و سیاسی دانشگاهها و نقش مهم دانشجو به عنوان سرباز خط مقدم جنگ نرم و لزوم مطالعه تاریخ ایران بهویژه پس از دوره صفویه.

6. ارائه برنامه مطالعاتی هفتگی در چهار نوع برنامهی آموزشی از طریق سایت سازمان

7. توجیه مدیران مدارس نسبت به مسایل آموزشی و اهمیت سال سوم و چهارم در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی در همایشهای مدیران

8. ارائه مشاوره تلفنی و اینترنتی به دبیران، دانشآموزان و اولیای آنها

9. با توجه به اینکه آزمونهای آزمایشی از ابزار موفقیت در این زمینه محسوب میشود و با توجه به فقر مالی خانوادهها به ویژه در مناطق محروم، 5 مرحله آزمون آزمایشی ویژه مدارس صدرا تهیه شده است. قابل ذکر است 5 مدرسه هدی (جامعةالزهراء) نیز آمادگی خود را برای شرکت در این آزمونها اعلام نمودهاند و امید است مدارس شهید مطهری نیز در این برنامه شرکت نمایند.

10. معرفی رشتههای تحصیلی دانشگاهی (واحدهای درسی اختصاصی 20 رشتهی مهم دانشگاهها، آیندهی شغلی و . . . ) و ارائه مشاوره انتخاب رشته رایگان به صورت تلفنی به دانشآموزان مدارس صدرا و سایر مدارس معارف اسلامی

11. پیگیری از مدیران در مورد برنامههای آموزشی کلاسهای سوم و چهارم و ارائه راهکار جهت استفادهی بهینه از وقت و برنامهریزی مناسب جهت موفقیت در ورود به دانشگاه

 

 

برنامههای آموزشی پایه دهم

 با توجه تغییر نظام آموزشی و ورود دانشآموزان به پایه دهم فعالیتهای انجام گرفته در این زمینه عبارتند از:

1- حضور در جلسات شورای عالی و کمیته معارف آموزش و پرورش

2- حضور در جلسات سازمان تألیف کتب درسی و مشارکت در تالیف کتب تخصصی رشته معارف اسلامی

3- تعیین واحدهای درسی رشته معارف از پایه دهم تا دوازدهم در شورای آموزش و پرورش

4- کمک مالی و کارشناسی به سازمان پژوهش و برنامهریزی کتب درسی در جهت چاپ کتب تخصصی رشته معارف اسلامی

5- توجیه مدیران در همایش سالانه، نسبت به نظام آموزشی جدید و به ویژه پایه دهم

6- تدوین سئوالات آزمون ورودی مدارس صدرا با مشارکت اساتید مدارس صدرای کشور

7- ارائه دستورالعمل نحوهی جذب دانشآموزان معارف اسلامی مدارس صدرای کشور

8- تهیه لوح فشرده  آموزشی برخی از کتب پایه دهم که از نظر محتوایی، یادگیری مطالب برای دانشآموزان مشکل است

از جمله در دروس منطق و ریاضی که در حال تدریس و تدوین است و همچنین در دروس عربی اختصاصی رشته معارف در ماههای آتی. البته اساس این سیدیها حول محور ارائه روش صحیح تدریس به دبیران است.

 

برنامههای در نظر گرفته شده برای پایه دهم در سال تحصیلی 96-95

1) اجرای آزمون هماهنگ  بین دانشآموزان پایه دهم در دروس عمومی و اختصاصی جهت ارزیابی وضعیت آموزشی مدارس در اردیبهشت 96

2) پیگیری نقاط ضعف محتوای دروس پایه دهم از طریق دبیران جهت ارائه به سازمان تألیف کتب درسی و تهیه محتواهای کمک آموزشی و برگزاری دورههای آموزشی جهت اساتید محترم با توجه به اولین سال تألیف کتب مورد نظر

3) برگزاری جلسات گروهی جهت توجیه دانشآموزان نسبت به رشته آینده و وظایف دانشآموزان معارفی به صورت استانی یا مدرسهای

 

 

 

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر